• article
  • article
  • article

ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ สถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงาน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

0

ผ่านการประเมิน

0

ไม่ผ่านการประเมิน

0

รอการปรับปรุงการประเมิน

0

ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

0

ผ่าน เกณฑ์ระดับพื้นฐาน จะได้รับ “ ใบรับรองระดับพื้นฐาน “

0

ผ่าน เกณฑ์ระดับดี จะได้รับ “ ใบรับรองระดับดี “

0

ผ่าน เกณฑ์ระดับดีมาก จะได้รับ “ ใบรับรองระดับดีมาก “

0

ผ่าน เกณฑ์ระดับดีเยี่ยม จะได้รับ “ ใบรับรองระดับดีเยี่ยม “

0

ผ่าน เกณฑ์ระดับดีเยี่ยมติดต่อกัน 3 รอบ (6 ปี) จะได้รับ “ ใบรับรองระดับดีเด่น “

เอกสารดาวน์โหลด

ไม่มีข้อมูล

รายชื่อบริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน

ข่าว / กิจกรรม

ไม่มีข้อมูล